logo-posdru

Parteneri

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  Ministerul Educaţiei Nationale, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ.

  Dimensiuni 

  Ministerul Educaţiei Nationale elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.

  Obiective strategice 

  Ministerul Educaţiei Nationale are urmatoarele obiective fundamentale:

  • coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
  • elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
  • asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
  • răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
  • răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
  • elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
  • promoveaza deschiderea institutiilor de invatamant superior spre mediul economico-social in cadrul unor actiuni de cooperare intre institutii de invatamant superior, agenti economici, alte organizatii, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pietei fortei de munca, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a institutiilor de invatamant superior si transferul de cunostinte.
  • formarea competentelor, deprinderilor/abilitatilor si aptitudinilor tinerilor in vederea ocuparii unui loc munca si participarea acestora la functionarea si dezvoltarea unei economii durabile, precum si incurajarea si dezvoltarea parteneriatelor cu mediul socio-economic si socio-profesional in scopul cresterii relevantei si reformarii invatamantului superior romanesc.
  • isi propune sa formeze, prin educatie, infrastructura mentala a societatii romanesti in contextual globalizarii si sa genereze o resursa umana inalt competitiva, capabila sa functioneze eficient in societatea actuala si viitoare.

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) (www.usamv.ro) este una dintre cele mai vechi instituții de învăţământ din România. În prezent, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este o instituţie de învăţământ modernă în care se desfăşoară toate formele de învăţământ superior, de la studii de licenţă, la masterat şi doctorat.

  Dimensiuni Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este cea mai reprezentativă şi prestigioasă instituţie din domeniul învăţământului agronomic şi veterinar din România, avand in structura sa, un numar de 7 facultati . Cu o bază materială şi un patrimoniu de excepţie, care cuprinde două campusuri - Campusul „Agronomie – Herăstrău” şi Campusul „Medicină Veterinară – Cotroceni” - USAMV este o instituţie de învăţământ modernă, aliniată exigenţelor europene. Aceasta detine în patrimoniul său trei filiale care activează ca veritabile centre de cercetare, producţie şi practică – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Viti-Vinicolă „Pietroasa”, Ferma Pomicolă „Istriţa” şi Ferma didactică „Moara Domnească”.

  Obiective strategice

  Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București are ca obiective fundamentale următoarele:

  • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti are ca obiective fundamentale următoarele:
  • pregătirea viitorilor specialişti în domeniile producţiei vegetale şi animale, a sănătăţii animalelor, protecţiei plantelor, biologiei şi silviculturii, ameliorării şi gestionării fondului funciar, protecţiei mediului, biotehnologiilor, măsurătorilor terestre şi cadastrului, managementului şi gestiunii sistemelor de producţie agricolă şi dezvoltării rurale, ingineriei şi managementului în alimentaţie publică şi agroturism, horticulturii şi peisagisticii, ingineriei economice în construcţii, ingineriei, controlului şi expertizei produselor alimentare;
  • asigurarea strategiei de dezvoltare şi modernizare a universităţii în perioada 2009 – 2013 în contextul general creat de aderarea României în anul 2007 la Uniunea Europeană;
  • dezvoltarea şi modernizarea facultăţilor şi specializărilor existente;
  • înfiinţarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene;
  • înfiinţarea de masterate noi, inclusiv pentru specializările nou create;
  • evaluarea, acreditarea şi reevaluarea după acreditare a tuturor programelor de studiu; atragerea unui număr cât mai mare a absolvenţi din ciclul I, în ciclul II, respectiv ciclul III de studii universitare sau în alte forme de învăţământ postuniversitare;
  • creşterea compatibilităţii universităţii pentru integrarea cât mai rapidă a învăţământului superior agricol şi de medicină veterinară în structurile europene.

  Rezultanta directă a obiectivelor universităţii este reprezentată de recunoaşterea acesteia de către structurile de evaluare academică, ştiinţifică şi de managementul calităţii atât pe plan intern, cât şi internaţional.

 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

  Universitatea Politehnica din București (UPB) (www.upb.ro) este o instituție de învăţământ superior care oferă educaţie, formare, consultanta, cercetare şi dezvoltare. În clasamentul universităților, UPB este se afla în partea de sus a listei universităţilor din România.   Dimensiuni Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasa scoală de ingineri din România, cu peste 25000 de studenți care studiază în cadrul celor 15 Facultăți, cu posibilitatea de a obține atât diplome de licență cat și de master. Aceasta cuprinde oameni de știință, academicieni cât și experți-practicieni.

  Obiective strategice Universitatea POLITEHNICA din București își asuma următoarele misiuni și obiective:

  • misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase;
  • de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane;
  • asigura realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională;
  • își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeana și Internațională;

  Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător.

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ – NAPOCA

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţămînt Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

  Dimensiune În prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este una din cele mai reputate universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene, fiind evaluată de către aceasta în anul 2003. 

  Obiective strategice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca are ca obiective fundamentale următoarele:

  • promovează excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială, postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale, în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.
  • asigură formarea academică de bază, prin licenţă, a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale: agronomie, horticultură, silvicultură, zootehnie, medicină veterinară, biotehnologii, biologie, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, inginerie şi management, inginerie chimică şi inginerie geodezică.
  • se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă prin studiile de master, doctorat, postdoctorat şi programele de formare continuă a specialiştilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu.
  • îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat.

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca isi propune ca misiune principala să promoveze excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii „Politehnica” din Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional.

  Dimensiuni Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

  Obiective strategice Universitatea POLITEHNICA din Timişoara își asuma următoarele misiuni și obiective:

  • formare profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar, în domenii inginereşti, interdisciplinare şi complementare;
  • cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
  • transfer de ştiinţă, tehnologie şi know - how, producţie şi servicii specifice pentru terţi.
  • adaptarea conţinutului, tehnologiilor didactice şi a metodelor de evaluare a procesului de învăţământ, a cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice, a producţiei şi a serviciilor, la tendinţele de progres ştiinţific şi tehnologic mondiale şi la dinamica dezvoltării economice şi sociale a ţării.
  • integrarea în circuitele informaţionale de nivel naţional, european şi mondial prin manifestări şi publicaţii ştiinţifice, tehnologice, didactice, culturale şi de informare generală, inclusiv prin reţele de calculatoare.

  Misiunea pricipala a Universităţii “Politehnica” din Timisoara se integrează necesităţilor actuale şi de perspectivă ale individului şi societăţii umane si consta in formarea competitiva de specialisti.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page