logo-posdru

Buletin informativ Nr 2

BULETIN INFORMATIV NR.2

                   EGALITATE DE SANSE – POSDRU/155/1.2/S/139950

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, implementează proiectul POSDRU/155/1.2/S/139950 Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”.

Proiectul contribuie activ la promovarea egalității de șanse atingându-se astfel si componenta de coeziune socială, atât la nivel de regiuni de dezvoltare, câ și  la nivel national. Proiectul este in concordanta si asigură respectarea prevederilor legale referitoare la respectarea principiului egalitatii de sanse prevăzute în: Constitutia Romaniei; Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2010 – 2012; Legea nr.202/2002 republicata in 2013, privind egalitatea de sanse intre femei si bărbați; Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalității de remunerație pentru bărbați si femei; Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament intre femei si bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de muncă; Directiva 78/2000/CE privind egalitatea în domeniul ocupării si in alte aspecte ale vietii cotidiene; Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de origine rasială și etnică si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului UE care consideră egalitatea de șanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale.

În implementarea proiectului, aplicarea si respectarea principiului egalității de șanse este asigurată prin: elaborarea unui regulament de lucru privind respectarea si aplicarea principiilor egalității de șanse; sancționarea imediată a oricărui comportament discriminatoriu. Principiul egalității de șanse este abordat transversal în cadrul acestui proiect. În toate activitățile realizate în cadrul proiectului, va fi asigurată participarea egală a femeilor si bărbaților la diferitele evenimente si reuniuni. La baza procesului de incluziune socială activă prin măsuri de ocupare se află principiul egalității de șanse, iar efortul nostru este de a asigura oportunități egale pentru toti. Astfel, toate acțiunile se vor adresa grupurilor vulnerabile fără deosebire de sex, rasă, cetățenie, credință religioasă, etc.

Conținutul specific în materialele de formare: vor conține texte cu privire la combaterea discriminării, ghidurile practice de orientare profesională vor contțne un modul specific “Tratament nediscriminatoriu si acces egal in sistemul universitar si dezvoltarea durabila a invatamantului superior”, iar broșurile ce se vor elabora pentru activitatile “ Zilele carierei “ si “Zilele portilor deschise” vor contine povesti de succes ale antreprenorilor, managerilor, angajatilor femei/alte grupuri vulnerabile pe piața muncii, precum si mesaje de promovare și imbunătățire a accesului persoanelor vulnerabile la învatamantul superior; în cadrul strategie de promovare a oportunităților de participare in cadrul acestor evenimente, o componentă importantă se va axa pe promovarea accesului in mod egal si nedriscriminatoriu, indiferent de  gen, rasă, etnie, religie, etc.

Consorțiul național de invățământ superior - în înființarea și organizarea consorțiului se vor respecta principiile egalității de șanse pentru toate entitățile interesate de a participa in cadrul proiectului; procedurile operaționale ale consorțiului vor conține părți specifice referitoare la încurajarea si respectarea egalității de șanse în învățământul superior si mai ales la accesul egal la învățământul superior pentru toți absolvenții de învățământ preuniversitar.

Grupul țintă al proiectului – principiul egalității de șanse a fost urmărit în mod explicit prin criteriul de selecție a grupului țintă, urmarindu-se obținerea unui procent egal intre persoanele de sex feminin si cel masculin participanți la program; de asemenea, se va asigura si facilita accesul oricărei persoane din grupul țintă la activitățile proiectului, indiferent de rasa, etnic, sex, varsta.

În procesul de selecție a participanților la instruire se vor acorda șanse egale tuturor persoanelor care necesită servicii de formare/perfecționare profesională, indiferent de rasă, gen, apartență etnică, religioasă sau la grupuir vulnerabile, etc.

Pentru partea de diseminare a rezultatelor proiectului, este prevăzută organizarea unui seminar specific pe tema „Încurajarea si imbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la învățământul superior”. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page